• Izdavanje vozačke dozvole

   • 27. Januar 2009.

  • Procedura za izdavanje vozačke dozvole

   Vozačku dozvolu izdaje organ unutrašnjih poslova na čijem području lice ima prebivalište, a ukoliko zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca, vozačku dozvolu može izdati organ unutrašnjih poslova na čijem području ima boravište.

   Uz popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole "B" i "C" kategorije podnosilac zahteva prilaže:

   · uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima određene kategorije koje nije starije od dve godine;

   · uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju se vozačka dozvola traži koje nije starije od šest meseci;

   · dve fotografije podnosioca zahteva veličine 35 x 45 mm;

   · dokaz o uplati republičke administrativne takse za izdavanje vozačke dozvole

   · dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole

   Pored navedenih dokaza, podnosilac zahteva za overu "D" kategorije u vozačkoj dozvoli prilaže i:

   · dokaz da je upravljao motornim vozlima "C" kategorije najmanje dve godine ili

   · dokaz da je upravljao motornim vozilima "B" i "C" kategorije najmanje tri godine.

   Navedeni uslovi mogu se dokazivati potvrdom preduzeća u kome je vozač zaposlen, saobraćajnom dozvolom ako poseduje vozilo registrovano na svoje ime i drugim odgovarajućim dokazima.

   U vozačkoj dozvoli, označavanje kategorija vozila ("A, B, C, D i E") za koju vozačka dozvola važi, vrši se stavljanjem pečata nadležnog organa koji dozvolu izdaje i upisivanjem datuma polaganja vozačkog ispita u svaku rubriku u kojoj su navedena vozila kojima vozač može upravljati.

   Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava sa rokom važenja od deset godina, a licima starijim od 65 godina života sa rokom važenja od tri godine. 

   Rok važenja vozačke dozvole računa se od dana njenog izdavanja odnosno produženja njenog važenja. 

   Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene 65 godine života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. 

   Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od 10 godina, odnosno tri godine, na osnovu nalaza i mišljenja ovlašćene zdravstvene ustanove u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti lica.


  •