• Nema jednostrane izmene uslova kredita

   • 16. Maj 2011.
   • Izvor: www.politika.rs

  • Po novom zakonu o zaštiti potrošačaugovori o kreditima sa promenljivom kamatnom stopom moraju imati sve elemente zbog kojih se menja cena novca

   Ukoliko Skupština Srbije naredne nedelje usvoji predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga onako kako su ga sročili u Narodnoj banci, svima onima koji od banaka budu tražili pare na zajam neće više trebati dodatne naočare s velikom dioptrijom za sitna slova i neodređene formulacije u bankarskim ugovorima.

   Cilj ovog jedinstvenog zakona, koji se prvi put kod nas donosi, a čija primena počinje pola godine posle usvajanja, jeste da cena bankarskih usluga bude precizna i promenljiva samo ukoliko je tako nešto ugovorom izričito predviđeno. 

   A i tada u skladu s elementima ugovora, a ne kao do sada – prema poslovnoj politici banke, ma šta da se iza toga krije.

   Takve odredbe u postojećim ugovorima moraće da budu usklađene s pravilom o odredivosti kamatne stope.

   Po novom zakonu, kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, varijabilni elementi kamate moraju biti jasno određeni ili odredivi i moraju se pozivati na unapred poznate veličine, kao što je, recimo, referentna kamatna stopa, koje će se menjatii klijent mora da zna da će to uticati na promenu visine rate kredita.

   Predviđeno je i fer oglašavanje i informisanje korisnika finansijskih usluga, pa je, na primer, zabranjeno kredit ili lizing označiti besplatnim ako je njihovo odobrenje uslovljeno nekom drugom obavezom ili bilo čime što predstavlja trošak za korisnika.

   Korisnik kredita će imati pravo da ga otplaćuje po istom tipu kursa, primenjenom pri odobravanju kredita – srednjem, kupovnom ili prodajnom, a propisano je i da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu, korisnik ima pravo da odustane od tog ugovora. 

   Njegova obaveza je da u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju vrati banci glavnicu i kamatu za vreme korišćenja kredita.

   Prema novom zakonu, banke će biti obavezne da najpre svoje usluge predlože u dinarima, a na izričit zahtev klijenata i u evrima, i pri tome će biti dužne da ih upozore na sve rizike koje takva vrsta kredita podrazumeva.

   Što se tiče platnih kartica, korisnik je dužan da odmah prijavi gubitak ili krađu kartice, a u slučaju da je bilo njenog neovlašćenog korišćenja, korisnik je dužan da odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi neovlašćenu transakciju i u tom slučaju može snositi gubitke najviše do 15.000 dinara.

   U bankama redom pozdravljaju donošenje ovakvog zakona i kažu da za njih nema ništa sporno u njegovom donošenju. Ipak, kao „nezgodne” odredbe zakona označena je mogućnost klijenta da posle 14 dana odustane od kredita ili da ima rok od 45 dana da prijavi nestanak kartice, a da za eventualnu zloupotrebu plati 15.000 dinara. 

   Takođe, i da se za neispravnu robu može odšteta tražiti ne od trgovca, već od banke koja je dala kredit za kupovinu takvog potrošnog dobra.

   Miroslav Rebić, član Izvršnog odbora „Sosijeteženeral banke”, kaže da oni pozdravljaju usvajanjeopšteg aktakojim se reguliše poslovanje banaka i štite korisnici finansijskih usluga. 

   Oni, kao banka, insistiraju na transparentnom poslovanju i preciznom definisanju uslova pod kojima se klijentu odobrava određeni proizvod ili usluga i poštovanje ugovora.

   – „Sosijete ženeral banka” Srbija je aktivno učestvovala u raspravi i javnoj diskusiji na temu novog zakona o zaštiti prava korisnika finansijskih usluga, smatrajućida kao jedna odbanaka sa velikim međunarodnim iskustvom može da pomogne u konačnom oblikovanju odredbizakona. Smatrali smo da je neka od predloženih rešenja potrebnoizmeniti i sporna pitanja regulisati na drugačiji način, poput, na primer, odustajanja odkredita od strane klijenta, nakon njegovog puštanja u tečaj, zatim određena rešenja koja se tiču platnih kartica, retroaktivnu primenu zakona na postojeće ugovore, itd.Pozdravljamoodredbe koje se tičutipa kursa po kome se naplaćuju rate klijentima. „Sosijete ženeral banka” rate obračunava po istom tipu kursa po kome i odobrava kredite, odnosno po srednjem kursu NBS.Mi ćemo svakako pažljivo razmotritiodredbe Zakona kako bismo imali preciznu sliku o izmenamau odnosu na prvobitni predlog i prilagoditi se novim propisima, stav je Miroslava Rebića.

   Izvor: www.politika.rs


  •