• Stiže zakon za kamate

   • 05. Decembar 2010.

  • NBS i Ministarstvo trgovine pripremili nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kako bi klijenti banaka bili u boljem položaju

   Narodna banka Srbije je, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, pripremila Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ovim propisom reguliše zaštitu prava i interesa korisnika finansijskih usluga i posebno uređuje uspostavljanje odnosa između korisnika i davaoca usluga čiji posebni zakoni ne regulišu bliže ovu oblast (banke, lizing kompanije i trgovci koji nude finansijske pogodbe u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe).

   Ubuduće će ugovori o kreditu morati da sadrže sve obaveze i naknade banaka, kao i uslove pod kojima se menjaju. Naravno, za nepridržavanje, predviđene su kazne. Uz to, definisane su i nepravične ugovorene odredbe, zbog kojih su se do sada mnogi građani žalili.

   Tako, na primer, predlog je da se nepravičnom ugovorenom odredbom smatra ona koja je suprotna načelu savesnosti i poštenja i dovodi do bitne nesrazmere u ugovorenim stranama i obavezama na štetu korisnika.

   Kao, na primer, da se jednostrano menjaju bitni elementi ugovora, u svakom trenutku da se jednostrano raskine ugovor, ako isto pravo nije garantovano i korisniku usluga, da ugovorene obaveze može izmeniti ili od nje odstupiti, isključivo uzimaju u obzir svoj interes... Ugovorene odredbe koje su sporne tumačiće se u korist korisnika.

   Izvor: www.novosti.rs


  •